Головна » Статті » Цікаві теми

На шляхах відновлення української державності

 

На шляхах відновлення української державності

 

Ø   Понад тисячу років тому літописець Нестор записав, що втомлені анархією наші предки послали своїх послів до во­рогів з посланням: прийдіть і володійте нами. Ця легенда якоюсь мірою характеризує нас і нашу вдачу. Ми одначе вперто побо­рювали як владу чужинців, так і свою власну. Недовір'я до вся­кої влади було таке сильне, й зовнішні обставини настільки складні, що державотворчі зусилля століттями не давали резуль­татів. Але 1 грудня 1991 року під час Всеукраїнського референ­думу народ України та його влада були єдині у своєму пориві до незалежності й державності. На запитання «Чи підтверджуєте ви Акт Проголошення незалежності України?» 90,32 відсотка грома­дян України у своїх бюлетнях відповіли: «Так, підтверджую».

Ø   «Забута нація», ніби той казковий велетень із «Триптиха» Лесі Українки, прокидалася від летаргічного сну, з почуттям власної гідності виходила на авансцену політичного життя континенту. Європейський Союз визнав незалежність України головною подією Європи. Сьогодні ми можемо пишатися тим, що долучилися до слав­них справ наших давніх і недавніх попередників, які закладали основи нашого державного життя.

Ø   Першою спробою українського державотво­рення була, як відомо, старокняжа держава Київська Русь, яка об'єднала майже всі східнослов'янські землі. Давньоруська дер­жава поєднувала особливості феодальної анархії й елементи на­родної демократії, зокрема, народне віче. На нього сходились старші з родів чи сімей, на нараду. На ній вирішували всі питан­ня, а князі мусили слухатись громаду. На жаль, з початку і до кінця свого існування Київська Русь боролась з зовнішніми во­рогами, боролась за свою незалежність. Постійні напади пе­ченігів, половців, вторгнення Чінгісхана у 1237 році, Батиєва на­вала уповільнювали соціально-економічний, політичний і культурний розвиток" Київської держави, відкинувши Русь на кілька століть назад.

Ø    Цьому періоду належить і найдавніша відома нам писемна пам'ятка право-збірка законів «Руська правда». Відомо понад сто списків цієї пам'ятки, які переважна більшість дослідників поділяє на три редакції: коротку, поширену, скоро­чену. Ця історична пам'ятка пережила Київську Русь і була чин­на протягом кількох століть. До того ж вона стала одним з ос­новних джерел при створенні російських і литовських ко­дифікаційних актів XVI—XVII ст. Основними положеннями цієї збірки було: закріплювалась феодальна власність; урегульовував­ся договір позики не лише на гроші, але і на хліб, мед. Смертна кара не записувалась, хоч літописи згадують про її застосування, але кровна помста замінювалась штрафом.

Ø   Варто згадати про політичну злуку двох ук­раїнських земель Волині і Галичини, яку здійснив 1199 року володимирський князь Роман Мстиславович, і яка стала, на думку історика С. Томашівського, «епохальним фактом в історії України, першим втіленням загальноукраїнської державної ідеї».

  

                                               Які ж події відбуваються далі?

Ø   Історичний розвиток спричинив розпад Київ­ської Русі і феодальну роздробленість. На початку XV ст. україн­ські землі увійшли до складу нової Литовсько-Руської держа­ви. Виявивши мудрість, литовські князі, які очолювали цю спільноту, взяли все краще в народів, котрі заселяли їх державу. Основою правової системи Литовської Держави в XV ст. стала відома нам Руська правда, більшість актів держави було написа­но давньослов'янською мовою..

Ø   Вибачте, хочу доповнити, що тільки пізніше, в XVI ст., з'явилися власні правові акти нової держави Литов­ські статути (1529, 1566, 1588 років). У цих документах знаходи­мо поняття державного суверенітету» ідею поділу судової та ви­конавчої влади, рівності громадян перед законом у тодішньому, звичайно, розумінні. У XVI ст. Україна опинилася в складі но­воутвореної держави Речі Посполитої. З'являються нові зако­нодавча акти, шо закріплюють закріпачення селян. Водночас ок­ремі міста України Львів, Київ, Луцьк та інші дістали магдебурське право, яке відкривало можливості самоврядування, створювало сприятливі умови для розвитку міста. Прийшовши на територію України з Заходу, магдебурське право пізніше розглядалося як історичне надбання українського народу, вплинуло на правові акти нашої держави.

 У середині XVI ст. виникає Запорозька Січ, яку називали козацькою республікою.

Ø    Так, на хвилі всенародного національного під­несення, у ході Визвольної війни українського народу під про­водом Богдана Хмельницького були закладені основи нової ко­зацько-гетьманської держави. Це утворення було одним з найдемократичніших для Свого часу. Демократичні процедури обран­ня керівників Січі, жорсткий контроль за обранцями з боку ко­заків, демократизм ухвали рішень усе це особливості «Козаць­кої республіки». Саме Запорозька Січ була зародком політичної організації Гетьманщини устрою України в складі Російсь­кої держави.

Ø    Згадуючи цей період, я хочу згадати про «Статті Богдана Хмельницького» або «Березневі статті»; в яких було зак­ріплено юридичний статус України, яка у 1654 р. увійшла під протекторат Росії. Цей договір поклав край поступовому окато­личенню, була приєднана Лівобережна Україна до Росії, що сприяло національному і культурному збереженню нашого наро­ду. На жаль, було багато ;негативного. Не всі пункти договору виконувались, придушувались найменші прояви національної свідомості, вівся курс на: обмеження і ліквідацію автономії. Однією з найцікавіших пам'яток правової думки в Україні є Конституція Пилипа Орлика. Це перший відомий нам вітчизня­ний документ, .в назві якого використано термін «Конституція». Його розробив у 1710 р. гетьман України у вигнанні П. Орлик під назвою «Конституція прав і свобод Запорозького війська». Привертає увагу, що Конституція П. Орлика за своїм демок­ратичним змістом значно випередила тодішні Правові акти євро­пейських держав. Шістнадцять статей документа визначили демократичні засади української державності, принципи поділу влади, приватної власності і його захист, права окремих кате­горій населення України. Звертаю увагу на передовий демокра­тичний характер Конституції, що заклала підвалини українсько­го конституційного права й неабияке історичне значення.

Який же наступний етап розвитку української державності?

Ø   Цим етапом стали буремні роки другого деся­тиріччя XX ст. У березні 1917 р. утворено Центральну Раду, до якої увійшли представники різних українських політичних, гро­мадських та інших організацій. Серед документів Центральної Ради заслуговують на увагу чотири Універсали, що були віхами на шляху побудови Української держави. Так 9 (22) січня 1918 р. четвертим Універсалом 'Українська Народна Республіка (УНР) була проголошена незалежною державою. Тут варто передати слово моєму колезі.                                   '

Ø   29 квітни 1918 р. ЦР схвалила текст Основного закону Конституції УНР (Статут про державний устрій, пра­ва і вольності УНР). Конституція містила чимало положень, які повністю відповідають сучасним. демократичним нормам. Це зокрема виключно судовий порядок позбавлення громадянства, визнання" прав національних меншин, свобода пересування. Сьогодні ми лише обговорюємо питання скасування смертної кари, а в 1918 р. УНР записала це в Конституції. Передбачався судовий порядок одержання згоди на арешт, обшук, У Консти­туції закріплювалися загальновизнані сьогодні принципи поділу влади, загального і рівного виборчого права, розроблено широ­кий спектр прав громадянина. Документ мав демократичне спрямування, але державний' переворот, що відбувався цього дня, завадив його впровадженню.

Ø   У XX ст. на заході України народилася ідея об'єднання з УНР, проголошеною у Києві, яка була реалізована урядами ЗУНР та Директорією 22 січня 1919 р. в Акті Злуки. Отож, як зазначив Президент України Леонід Кучма у виступі з нагоди 80-річчя ЗУНР; наш народ «зберігав у своєму генетичному коді однаково пристрасне прагнення як до волі, так і до єднання».

Ø   У наступні роки, до 1920 року, в Україні змінилося кілька урядів і політичних устроїв (Українська держава Гетьмана Павла Скоропадського, УНР, очолювана Директорією), кожен з яких залишив свої правові акти кілька проектів Конституції УНР, підготовлених Директорією, Закон про тимчасовий державний устрій, виданий Скоропадським. Проте всі вони або не вийшли із стадії проектів, або діяли обмежений час.

Ø    У період радянської державності було прийня­то чотири Конституції: березень 1919, 1929, 1937, 1978 роки. В умовах існування командно-адміністративної системи Ук­раїна не була ні правовою, ні демократичною державою, вона повністю залежала від Москви. Проте в умовах кризи ко­муністичного тоталітарного режиму непорушні до цього засади російського централізму зазнали краху.

 Коли ми єдині, нам "не страшні випробування. Спільними зусиллями ми подолаємо нинішні негаразди, піднімемо економіку, поліпшимо добробут людей у нашій дер­жаві. Не розкол, а єдність представників різних поколінь не­обхідна нам задля добра України, не руйнації, а створення в усіх сферах життя допоможуть нам утвердити наше суспільство як су­веренне, демократичне, гуманне, правове і плюралістичне.

То ж давайте задля цієї високої мети діяти усією силою нашої любові до свого великого народу і своєї землі, дбати про поря­док і дисципліну.

Україна є, Україна збулася, Україна була завжди.

 

 

 

 

Категорія: Цікаві теми | Додав: kissyura (04.04.2010) | Автор: Валентина
Переглядів: 517 | Рейтинг: 0.0/0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]